Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez stronę kontinuum.pl i zasady jej użytkowania 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. Tadeusza Kościuszki 24/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach w pod nr KRS 0000948272, NIP 6343006011, zwane dalej Operatorem serwisu, za pośrednictwem serwisu internetowego kontinuum.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca
  prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie kontinuum.pl
 3. Szkolenie – oznacza usługę edukacyjną świadczoną osobom fizycznym lub podmiotom prawnym w zakresie ochrony zdrowia.
 4. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub
  Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
  umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim
  te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w
  niezmienionej postaci.
 5. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Operatora za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną. Jednym z rodzajów usług jest rejestracja na konsultacje do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia. Usługa rejestracji nie jest równoznaczna z usługą medyczną świadczoną przez specjalistę w dziedzinie ochrony zdrowia.
 6. Usługodawca – oznacza Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. Tadeusza Kościuszki 24/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach w pod nr KRS 0000948272, NIP 6343006011
 7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na
  rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do
  czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze systemu rejestracji oraz sprzedaży internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest douszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i
  nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca umożliwia także rejestrację do specjalistów Centrum Terapii Kontinuum na zasadach określonych przez przepisy ogólne oraz regulaminy Centrum Medycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie rejestracji usług medycznych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Szczegółowe ustalenia dotyczące opłat za konsultacje u specjalistów zostają ustalone w rozmowie telefonicznej z rejestracją Centrum Medycznego lub poprzez wybór określonych usług w systemie rejestracji internetowej.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
  dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez rejestrację w systemie internetowym zapisów na konsultacje. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę odpłatną przelewem bankowym
  poprzez zewnętrzny system płatności Payu.pl lub poprzez inną uzgodnioną formę płatności w wypadku rezerwacji terminu usługi, na którą nie jest wymagana przedpłata.

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę oświadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to rezerwacji usług medycznych, które nie mają charakteru usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji szkolenia. Podanie danych wynika z usprawiedliwionego celu administratora danych, jakim jest przeprowadzenie szkolenia po jego zakupie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a także w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora danych (np. marketing usług własnych) – do czasu odwołania zgody, jak również zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.
 4. Każdy Użytkownik, jako osoba fizyczna, która przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO) gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom upoważnionym do uzyskania powyższych informacji, jak również firmom współpracującym z Usługodawcą, w celu realizacji umowy. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Usługodawca powołał inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: rejestracja@kontinuum.pl

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2021 r.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
adresat: [nazwa przedsiębiorcy]
adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]
e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]
fax: [jeśli jest dostępny]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.