DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ZABURZENIA MOWY I JĘZYKA)

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Na czym polega diagnoza psychologiczno-pedagogiczna? 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna jest procesem oceny i analizy różnych aspektów funkcjonowania jednostki, zwłaszcza w kontekście jej rozwoju psychologicznego i edukacyjnego. Celem diagnozy jest zrozumienie potrzeb, umiejętności, trudności oraz potencjału danej osoby w celu dostosowania odpowiednich interwencji psychologicznych i pedagogicznych. Proces ten jest powszechnie stosowany w pracy psychologów szkolnych, pedagogów, specjalistów ds. edukacji specjalnej i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • rozpoznawanie dysleksji,
 • analizowanie przyczyn trudności wychowawczych,
 • wnioskowanie o obniżenie wymagań szkolnych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania i dysharmonii rozwojowych,
 • kwalifikowanie do szkolnictwa specjalnego,
 • ocenę gotowości szkolnej,

 

W jaki sposób diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przyczynia się do zrozumienia i wsparcia pacjentów w różnych sferach ich życia:

 • Każda osoba jest unikalna i ma swoje własne cechy, umiejętności, potrzeby i ograniczenia. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna pozwala na głębsze zrozumienie tych indywidualnych aspektów poprzez analizę wyników testów, obserwacji i wywiadów. Dzięki temu można określić, w jaki sposób jednostka uczy się, jakie trudności mogą występować i co może stanowić źródło frustracji czy niepowodzeń.
 • Dzieci i młodzież mogą napotykać na różnego rodzaju trudności w nauce, takie jak dysleksja, dyskalkulia czy trudności w koncentracji. Diagnoza pozwala na dokładną identyfikację tych problemów i określenie, jakie konkretne umiejętności wymagają wzmocnienia. Dzięki temu można dostosować metody nauczania i strategie dydaktyczne, aby zapewnić skuteczniejsze przyswajanie wiedzy.
 • Diagnoza może odkryć obecność trudności emocjonalnych, takich jak lęki, depresja czy problemy z regulacją emocji. Badania mogą również wykazać zachowania problematyczne czy zaburzenia zachowania. Poznanie źródeł tych trudności pozwala na opracowanie skutecznych interwencji terapeutycznych lub pedagogicznych, które pomagają osobie radzić sobie z emocjami i zachowaniem.
 • Na podstawie zebranych danych z diagnozy można opracować spersonalizowany plan działania. Może to obejmować indywidualne cele edukacyjne, strategie dostosowane do stylu uczenia się danej osoby oraz techniki radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi czy zachowawczymi. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb, co zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu.
 • Diagnoza nie tylko pomaga jednostce, ale także zaangażowanym osobom w życiu tej osoby. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą lepiej zrozumieć potrzeby i trudności jednostki oraz otrzymać wskazówki dotyczące skutecznych strategii wspierania jej rozwoju.
 • Diagnoza stanowi punkt wyjścia, który pozwala na monitorowanie postępów osoby w czasie. Dzięki regularnemu monitorowaniu można ocenić skuteczność zastosowanych interwencji i dostosować plan działania, jeśli to konieczne.

 

Specjaliści: mgr Joanna Kardasińska, mgr Anna Góralczyk-Haczek

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl