Diagnoza ADHD dla dzieci i dorosłych w Katowicach

 

 

psychiatria dzieci i młodzieży

Czym jest ADHD?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), to neurobiologiczne zaburzenie występujące zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Charakteryzuje się trudnościami
w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadmierną aktywnością lub nadpobudliwością.

Jakie są objawy ADHD?

U dzieci objawy ADHD mogą obejmować trudności w utrzymaniu uwagi, niezdolność do skupienia się na zadaniach, łatwe rozpraszanie się, niepokój, impulsywność, niepokojącą aktywność fizyczną, trudności
w opanowywaniu zachowań społecznych i trudności w organizacji.

U dorosłych objawy ADHD mogą być bardziej subtelne, ale nadal wpływają na codzienne życie. Może to obejmować problemy z koncentracją, impulsywność, kłopoty z organizacją, trudności w zarządzaniu czasem, impulsywność emocjonalną, niestabilne relacje interpersonalne i trudności w utrzymaniu pracy lub zadanego zadania.

Jak przebiega diagnoza ADHD?

Diagnoza ADHD opiera się na obserwacji charakterystycznych objawów, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu (zwykle co najmniej 6 miesięcy) i wpływają negatywnie na funkcjonowanie jednostki w różnych sferach życia, takich jak szkoła, praca czy relacje społeczne.

Proces diagnozy ADHD obejmuje ocenę objawów przez specjalistę (np. psychiatrę, psychologa), który zbiera szczegółowy wywiad od osoby badanej oraz od jej rodziców/opiekunów, czy nauczycieli. Wywiad ma na celu wykluczenie innych zaburzeń.

Ważne jest, aby diagnoza była dokładna i kompleksowa, aby zapewnić odpowiednie leczenie i wsparcie dla osób z ADHD. Terapia może obejmować farmakoterapię (np. leki stymulujące, leki niestymulujące) oraz psychoterapię, taką jak terapia behawioralna, trening umiejętności społecznych, czy trening umiejętności rodzicielskich. Indywidualne podejście do leczenia jest istotne, ponieważ objawy i potrzeby pacjentów mogą się różnić. Wsparcie edukacyjne i środowiskowe również odgrywają ważną rolę w poprawie jakości życia.

Diagnoza ADHD w Katowicach

Diagnoza ADHD nie polega tylko na jednym teście, ale opiera się na kompleksowej ocenie objawów i funkcjonowania osoby. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki. 

W naszej placówce dysponujemy różnymi narzędziami diagnostycznymi, przedstawiamy kilka z nich: 

Test Moxo został opracowany i dostosowany do diagnozowania, zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadaktywności w dwóch grupach badanych:

  • dzieci w wieku 6-12 lat
  • młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat

Jest to obiektywne i wiarygodne narzędzie diagnostyczne, które mierzy rzeczywiste reakcje badanych, porównując je z normami i obliczając wyniki dla wskaźników odpowiadających podstawowym objawom ADHD: 

  • uwagi,
  • czasu reakcji,
  • impulsywności,
  • oraz nadaktywności (H).

Podczas testu Moxo badani są instruowani, aby jak najszybciej nacisnąć klawisz spacji, gdy pojawi się celowy element na ekranie. Na ekranie pojawiają się także dodatkowe elementy, na które badani nie powinni reagować. Test Moxo zawiera również dystraktory, które symulują rzeczywiste warunki środowiskowe, zarówno wizualne, dźwiękowe, jak i mieszane.

Test Moxo umożliwia również ocenę zmian reakcji badanych w czasie oraz kształtowanie się wskaźników uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadaktywności w obecności różnych dystraktorów o zróżnicowanym nasileniu.

Wyniki testu Moxo pozwalają specjalistom, takim jak psychiatrzy, neurologowie, psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, na precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń badanych oraz odpowiednie dostosowanie terapii.

Test DIVA-5 (Diagnostic Interview for ADHD in Adults, Fifth Edition) jest oparta na kryteriach diagnostycznych DSM-5 (podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych) dla ADHD. Wywiad składa się z serii pytań, które dotyczą różnych aspektów objawów ADHD, takich jak trudności w utrzymaniu uwagi, impulsywność, hiperaktywność oraz wpływ tych objawów na codzienne funkcjonowanie. Obejmuje zarówno informacje od osoby badanej, jak i od innych źródeł, takich jak partner życiowy, członkowie rodziny lub bliscy przyjaciele, aby uzyskać kompleksowy obraz objawów i ich wpływu na życie pacjenta.

Test Conners 3 (Conners Comprehensive Behavior Rating Scales, Third Edition) to jedna z najczęściej stosowanych skal oceny zachowania, która pomaga w identyfikacji i ocenie objawów ADHD oraz innych problemów behawioralnych u dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Jest to narzędzie diagnostyczne, które ocenia różne obszary funkcjonowania dziecka, takie jak uwaga, impulsywność, aktywność fizyczna, emocje i zachowanie społeczne.

Istnieją trzy warianty arkuszy Conners 3:
Conners 3-P (Parent) – wypełniany przez rodziców lub opiekunów;
Conners 3-T (Teacher) – wypełniany przez nauczycieli
Conners 3-SR (Self-Report) – wypełniany przez samego ucznia.

Skala składa się z zestawu pytań dotyczących zachowań dziecka, które oceniają nasilenie objawów ADHD, trudności w regulacji emocji, problemy społeczne i inne aspekty behawioralne. Pytania dotyczą różnych kontekstów życia dziecka, takich jak dom, szkoła i życie społeczne.

Wyniki Conners 3 są interpretowane w kontekście norm dla odpowiedniej grupy wiekowej i płci. Mogą dostarczyć informacji na temat występowania objawów ADHD oraz oceny nasilenia i wpływu tych objawów na codzienne funkcjonowanie dziecka.

Diagnoza ADHD w Centrum Kontinnum – Katowice

Ważne jest, aby diagnozę ADHD postawił wykwalifikowany specjalista, na podstawie kompleksowej oceny
i z uwzględnieniem różnych informacji. Testy i narzędzia diagnostyczne stanowią tylko jedną część tego procesu
i służą do zbierania dodatkowych informacji wspomagających diagnozę.

Nasi doświadczeni specjaliści posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia dokładnej diagnozy i zapewnienia odpowiedniego wsparcia w zakresie ADHD. 

Zapraszamy!

Specjaliści: mgr Joanna Kardasińska, mgr Anna Góralczyk-Haczek 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl