Trening umiejętności społecznych

fizjoterapia katowice

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA II SEMESTR marzec 2024 – czerwiec 2024

Co to jest trening umiejętności społecznych? Dlaczego warto rozwijać kompetencje społeczne?

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest formą podnoszenia kompetencji społecznych w aspekcie behawioralnym. Ten rodzaj kompetencji jest szczególnie ważny w życiu jednostki, dlatego już od najmłodszych lat warto wspierać ich rozwój. Zdolność do generowania zachowań społecznych, które umożliwiają zarówno inicjowanie, jak i podtrzymywanie pozytywnych relacji między innymi z rówieśnikami, czy też członkami rodziny i szeroko pojętym otoczeniem jest niezbędna nie tylko w życiu dziecka, ale także w późniejszym, dorosłym życiu. Również skuteczność realizacji własnych zamierzeń w kontaktach z innymi ludźmi jest ważnym aspektem szeroko pojętych kompetencji społecznych. Takie umiejętności zapewniają efektywność w funkcjonowaniu interpersonalnym. Trening umiejętności społecznych dla dzieci pozwala na ich rozwój w zakresie sprawnego myślenia o sytuacjach społecznych, znajomości reguł społecznych, empatii, umiejętności planowania zachowań społecznych, czy też angażowania się w odpowiednie postawy interpersonalne. Kompetencje społeczne decydują o poziomie socjalizacji dziecka, co ma związek z późniejszą dojrzałością do pełnienia różnych ról w społeczeństwie. 

Dla kogo przeznaczony jest trening umiejętności społecznych? 

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów, z zaburzeniami neurorozwojowymi). 

Jednym z kluczowych umiejętności społecznych są: asertywność, umiejętność współpracy, otwartość, nagradzanie, komunikatywność, (werbalna i niewerbalna), sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, empatia oraz autoprezentacja. Już od najmłodszych lat uczymy się umiejętności społecznych przebywając w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Wówczas jest to ,,naturalny trening’’ tych umiejętności. Czasami jednak dzieci/młodzież potrzebują wsparcia w tym zakresie i odbycia treningu w specjalnych warunkach. Trening umiejętności społecznych (TUS) wykorzystywany jest jako sposób na korektę niepożądanych zachowań u dziecka, może być formą wspierającą dzieci z niepełnosprawnością, pomagając im funkcjonować na jak najwyższym poziomie w życiu społecznym czy też ćwiczenie sprawności wykorzystania umiejętności społecznych w realnych sytuacjach. Jeśli obserwujesz u swojego dziecka trudności z którymś z wymienionych obszarów warto zgłosić się na konsultację.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Jak wygląda trening umiejętności społecznych (TUS)?

Zajęcia TUS odbywają się regularnie i mają charakter grupowy, co w naturalny sposób zachęca dzieci do nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji. Grupy, w których pracujemy, są niewielkie, dobierane w taki sposób, by trening był efektywny, a zarazem nie przekraczał gotowości dziecka. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz poszanowania zasad i norm społecznych. W toku treningu uczymy samokontroli, asertywności, rozumienia i wyrażania emocji. Poświęcamy również uwagę budowaniu tożsamości, pozycji w grupach rówieśniczych i poczucia własnej wartości. Trening Umiejętności Społecznych przygotowuje młodego człowieka do odnalezienia się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych, do kontaktu zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.

Program treningu jest każdorazowo tworzony w oparciu o potrzeby grupy oraz jej członkiń i członków. Na poszczególnych zajęciach grupa skupia się na wybranej kompetencji z zakresu umiejętności społecznych. Po wspólnej analizie omawianej umiejętności przechodzi się do części ćwiczeniowej, która w przyjemny i kreatywny sposób modeluje pożądane zachowania. Dzieci biorą udział w scenkach, obserwują i testują różne reakcje, zachowania, komunikaty. We wspierającym otoczeniu mogą sprawdzić siebie w relacjach z innymi. 

W Centrum Terapii Kontinuum prowadzimy również zajęcia ARTE-TUS, które wzbogacają klasyczne treningi o elementy arteterapii. Dzięki temu dzieci otrzymują przestrzeń swobodnej ekspresji, wyrażenia kreatywności i radosnego przeżywania kontaktu z rówieśnikami. Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych to nie tylko przestrzeń do nabywania nowych kompetencji czy korygowania niewłaściwych zachowań. Jest to również miejsce, w którym młodzi ludzie mogą zyskać wsparcie, znaleźć zrozumienie osób przeżywających podobne trudności, nawiązać relacje koleżeńskie. 

Udział dziecka w zajęciach jest poprzedzony konsultacją z rodzicami lub opiekunami. Przeprowadzenie wywiadu pozwala nam zakwalifikować dziecko do treningu oraz znaleźć dla niego najbardziej adekwatną i rozwijającą grupę. 

Zajęcia mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób). Są prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych. Pozwala to na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.

Organizacja spotkań:

1 Etap – Zgłoszenie– wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (60 min)

2 Etap – Zajęcia grupowe dla dzieci (12 spotkań w cyklu, 1x w tygodniu)

3 Etap – Rozmowa z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu w celu przekazania informacji zwrotnych wraz z opinią opisową (15-30 min.)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Po ukończeniu treningu istnieje możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje: SEMESTR ZIMOWY (październik/listopad- styczeń) oraz SEMESTR LETNI (marzec- czerwiec)

Zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl 

Kontakt

ul. 3 Maja 13/6, III piętro
Katowice
tel.  793 533 003
e-mail: rejestracja@kontinuum.pl