Terapia integracji sensorycznej (SI) Katowice

Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów aby mogły być użyte w celowym działaniu.

neurolog dziecięcy katowice

Na czym polega terapia integracji sensorycznej (SI)?

Dane pochodzące z receptorów wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych i przedsionkowych są odpowiednio organizowane w ośrodkowym układzie nerwowym a następnie użyte do formułowania m.in. percepcji, zachowania, uczenia się, napięcia mięśniowego, emocji, planowania ruchu. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, mogą manifestować się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

 

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy dziecka opartej na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji terapeuta sporządza opis wyników, opracowuje indywidualny plan terapii oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu.

Kto może prowadzić terapię integracji sensorycznej (SI)?

Diagnozę procesów integracji sensorycznej może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Wszyscy nasi terapeuci integracji sensorycznej mają takie uprawnienia.

Diagnoza składa się z trzech spotkań (3x1h) obejmujących:

– wywiad z rodzicami, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

– przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, , różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

– przeprowadzenie z obserwacji klinicznych oceniających między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

– obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

– przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami

Pierwsze dwa spotkania odbywają się z udziałem dziecka, na trzecim spotkaniu (omówienie diagnozy) uczestniczy tylko rodzic.

Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Terapeuta dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi badawczych, które pozwalają rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej dziecka.

Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. 

Konsultacja integracji sensorycznej (SI)

Diagnozę może poprzedzić konsultacja procesów integracji sensorycznej, na której terapeuta wykona przesiewowe badania i oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie pełnej diagnozy (konsultacja jest wtedy wliczona w cenę diagnozy).

Konsultacja SI kierowana jest również dla dzieci młodszych (0-3), u których nie jest jeszcze możliwe wykonanie diagnozy SI, wówczas konsultacje SI obejmują dwa spotkania- wywiad z rodzicem oraz obserwacja z dzieckiem (2 x 50 min).

Wstępna diagnoza integracji sensorycznej (SI) małego dziecka 2-3r.ż. wraz z opisem

Konsultacja procesów integracji sensorycznej małego dziecka – do 3 lat jest wstępną oceną przetwarzania bodźców sensorycznych dziecka. Ma odpowiedzieć na pytania:

Czy problemy dziecka mają podłoże w nieprawidłowych procesach przetwarzania bodźców sensorycznych?

Jaki posiada profil sensoryczny: jakich bodźców poszukuje, jakich unika, na jaki rodzaj bodźców występuje nadwrażliwość?

Czy potrzebuje wsparcia w postaci terapii integracji sensorycznej, ćwiczeń domowych, dostosowaniu planu dnia lub może konsultacji jeszcze innego specjalisty?

W jaki sposób można ułatwić dziecku funkcjonowanie a poprzez zabawę wesprzeć jego rozwój?

W trakcie tego spotkania dziecko bawi się różnymi zabawkami sensorycznymi a w tym czasie terapeuta obserwuje procesy integracji sensorycznej. Wykonane zostają także wybrane próby Obserwacji Klinicznej, oraz reakcje dziecka na różne stymulacje sensoryczne. Na podstawie obserwacji, zabawy, wywiadu i wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy – terapeuta ocenia funkcjonowanie dziecka w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Wstępna ocena procesów integracji sensorycznej dziecka to także dokument, który może być podstawą do wykonania pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej (u dziecka starszego), rozpoczęcia terapii gabinetowej, konsultacyjnej oraz może być przedstawiany innym specjalistom, a także w placówce do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole).

Konsultujemy dzieci od 1 roku życia, a także młodsze, gdy są pod opieką fizjoterapeuty.

Wstępna diagnoza przetwarzania bodźców SI małego dziecka trwa ok. 2 h, rodzic otrzymuje na osobnym spotkaniu opis z wnioskami z konsultacji i obserwacji dziecka oraz zalecenia, które omawia z terapeutą. 

Terapia – integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które stanowią bazę do osiągnięcia określonych umiejętności (np. samoobsługi, jazdy na rowerze, nauce czytania i pisania). Poprzez dostarczenie dziecku kontrolowanej przez terapeutę odpowiedniej ilości bodźców stymulujących układy sensoryczne (przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) następuje poprawa pracy mózgu a w konsekwencji w umiejętnościach z zakresu motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauce i koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, samodzielności, zachowaniu. Zajęcia w atrakcyjnej formie zabawy kierowanej i współtworzonej razem z dzieckiem mają pozytywny wpływ na ogólny jego rozwój.

Kiedy udać się do terapeuty SI?

Terapia SI skierowana jest do dzieci:

– z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe

– niewłaściwym poziomem uwagi i problemami w uczeniu się (w tym z dysleksją, ryzykiem dysleksji)

– z problemami z koordynacją ruchową (potykające, „niezgrabne” ruchowo dzieci), męczliwością, nieprawidłowym napięciem mięśniowym

– ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności ruchowej, impulsywnością, ADHD

– z opóźnieniami rozwoju mowy,

– z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego

– wycofanych społecznie, lękliwych

– z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, wadami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym,

– z problemami z zakresu samoobsługi.

Dysfunkcje SI mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Stopień ich nasilenia jest różny, od lekkiego do znacznego.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest indywidualnie z pełnym nastawieniem na potrzeby danego dziecka. Podstawą działań jest wcześniej przeprowadzona diagnoza procesów integracji sensorycznej.

W naszej Pracowni posiadamy w pełni wyposażone gabinety z atestowanym sprzętem do terapii integracji sensorycznej.

Zajęcia prowadzą certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej II stopnia z uprawnieniami do przeprowadzenia diagnozy i terapii SI

 

Specjaliści, którzy prowadzą Terapię Integracji Sensorycznej (SI) w Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach to:

  Terapia Integracji Sensorycznej Katowice – cennik

  Diagnoza procesów integracji sensorycznejj (SI) z opisem i omówieniem 3 spotkania x 50 minut + opis 600 zł
  Terapia integracji sensorycznej 50 minut 150 zł
  Konsultacja integracji sensorycznej 50 minut 200 zł

   

   

  Centrum Kontinuum

  ul. 3 Maja 13/6, III piętro
  Katowice
  tel.  793 533 003
  e-mail: rejestracja@kontinuum.pl