mgr Aleksandra Łabowska-Chowaniec

mgr Aleksandra Łabowska-Chowaniec

Aleksandra Łabowska-Chowaniec jest psychologiem dziecięcym, ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W swojej pracy koncentruje się na udzielaniu pomocy psychologicznej rodzinom przez oferowanie wsparcia zarówno dzieciom, jak i bezpośrednio ich rodzicom oraz opiekunom.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i ich rodzinami m.in. w dwóch przedszkolach publicznych, przedszkolu niepublicznym, szkole podstawowej, w prywatnym gabinecie, jak również podczas praktyk w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Fundacji „Znaczenie”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie, Szkole Specjalnej nr 121 w Krakowie. Posiada także ukończone przygotowanie pedagogiczne.

W ramach spotkań oferuje: poradnictwo psychologiczne dla rodziców (opiekunów) dzieci 0-10 r ż. oraz dla osób oczekujących dziecka, możliwość wsparcia psychologicznego dzieci od 5 r.ż., czyli kilku spotkań o charakterze wsparcia dotyczącego aktualnie zgłaszanego problemu.

Kto może zgłosić się na konsultację?
Na konsultację psychologiczną mogą przyjść:

- sami rodzice, jeśli czują potrzebę rozmowy indywidualnej w jakiejś sprawie dotyczącej ich dziecka lub ich rodziny (np. poszukiwanie możliwych sposobów postępowania w sytuacji trudnego zachowania dziecka, skonsultowanie stosowanych strategii wychowawczych, omówienie niepokojów związanych z dzieckiem, niepewność dotycząca sposobu rozmowy z dzieckiem na różne trudne tematy, potrzeba wsparcia osoby w roli rodzica).

- samo dziecko (od 5 r.ż) na krótkoterminową terapię psychologiczną dzieci, co oznacza wspieranie dziecka w określonych, aktualnie przeżywanych trudnościach związanych z naturalnie występującymi wyzwaniami rozwojowymi, kryzysami, zmianami (maksymalnie do 10 spotkań). Aby zakwalifikować dziecko na cykl indywidualnych spotkań z psychologiem, należy odbyć 3 spotkania o charakterze diagnostycznym, w tym na pierwsze spotkanie zaproszeni są zawsze wyłącznie sami rodzice/opiekunowie, bez obecności dziecka. Pierwsze spotkanie z samymi rodzicami służy omówieniu problemu oraz przeprowadzeniu wywiadu. Następnie drugie spotkanie odbywa się z samym dzieckiem i służy obserwacji dziecka. Na trzecim spotkanie odbywa się ponownie z rodzicami w celu przekazania wniosków z wizyty z dzieckiem i ustaleniu planu dalszych działań.

- aktualnie oczekujący dziecka przyszli rodzice/opiekunowie, w tym kobiety w ciąży, mający potrzebę skonsultowania się w kwestiach dotyczących ich dziecka z psychologiem (np. funkcjonowanie dziecka po porodzie, wspomaganie rozwoju, omówienie kwestii takich jak usypianie, karmienie, reagowanie na sygnały dziecka, ogólna potrzeba wsparcia i rozmowy z psychologiem).

Poradnictwo psychologiczne ani wsparcie psychologiczne nie są psychoterapią. Są to profesjonalne formy pomocy skierowane do osób zdrowych doświadczających problemów życiowych, trudności, wyzwań, kryzysów i nowych zadań naturalnie związanych z ich aktualną sytuacją życiową i okresem życia, w którym się znajdują, mających potrzebę wsparcia w nowej roli, w nowej sytuacji, z którą po raz pierwszy muszą sobie radzić, poszukujących rozwiązania aktualnie występującego w ich życiu problemu lub potrzebującego w związku z nim wsparcia. Celem poradnictwa psychologicznego jest przede wszystkim wsparcie osoby w rozwiązywaniu aktualnych problemów.

W ramach poradnictwa psychologicznego oferowane jest rodzicom wsparcie psychologiczne, poradnictwo wychowawcze i psychoedukacja, w tym m.in. wspieranie ich emocjonalnie, udzielanie merytorycznego wsparcia w zakresie możliwych sposobów reagowania na trudne zachowania dziecka, odpowiadanie na wątpliwości dotyczące norm rozwojowych, wskazywanie możliwych sposobów prowadzenia rozmowy z dzieckiem na trudne tematy, pomaganie w poszukiwaniu rozwiązań aktualnie zgłaszanych problemów, ustalanie z rodzicami plan dalszego działania. W ramach konsultacji można odbyć jedno lub kilka spotkań, w zależności od indywidualnych potrzeb. Konsultacja trwa 50 min. Z założenia poradnictwo psychologiczne jest krótkoterminową formą skoncentrowaną na jasno określonym problemie, po rozwiązaniu którego nie ma potrzeby dalszych spotkań.

Konsultacje psychologiczne z osobami dorosłymi (rodzicami/opiekunami, bez obecności dziecka) pani Aleksandra odbywa zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online. Spotkania z dziećmi są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej.

 Dla pani Aleksandry w pracy z dziećmi i rodzicami bliski jest paradygmat podejścia systemowego oraz podejścia poznawczo-behawioralnego, przy czym czerpie również z nurtu RB.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog dziecięcy