mgr Ewa Podemska

mgr Ewa Podemska

Ewa Podemska jest pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, doradcą zawodowym. Jest absolwentką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki WOM w Katowicach, podyplomowe studia terapii patologii zachowań na Wydziale Pedagogicznym Instytutu Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, dwuletnie studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom w Niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli „Synapsis” w Warszawie, podyplomowe studia na kierunku doradztwo zawodowe na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Stale poszerza i doskonali umiejętności poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, dotyczących psychologii, pedagogiki, neurobiologii, pomocy w sytuacjach kryzysowych, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów. Jest czynnym praktykiem realizującym zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradcą metodycznym pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Katowice.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w świetlicy socjoterapeutycznej, w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, w pracy w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych. W swojej pracy wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów; udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, nauczycielom; prowadzi indywidualne konsultacje w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo wychowawcze; działania o charakterze mediacyjnym i interwencyjnym; pomaga w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; prowadzi zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami; prowadzeniu terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rewalidacji, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijających umiejętność uczenia się. Prowadzi zajęcia edukacyjne i warsztatowe dotyczące różnych obszarów pracy pedagoga: wspieranie ucznia w kryzysie, zajęcia integracyjne grupy, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka cyberprzemocy. Organizuje i prowadzi różne formy szkoleniowe, konferencje metodyczne, seminaria, warsztaty dotyczące aktualnych problemów w obszarze wychowania i profilaktyki. Jej obszarem działania są konsultacje z rodzicami oraz konsultacje z dziećmi/nastolatkami w celu określenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych, a także udzielanie wsparcia, tzw. pierwsza pomoc emocjonalna.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny